Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2021.

Deze Servicevoorwaarden overeenkomst (“Voorwaarden”) regelt uw gebruik van het Videoboodschap.VIP platform voor gepersonaliseerde videoboodschappen en andere producten en diensten die door Videoboodschap.VIP (“we”, “wij” of “ons”) worden aangeboden via ons platform (Videoboodschap.vip. “U” verwijst naar u als gebruiker van ons platform.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van ons platform. Elk gebruik door u van ons platform als influencer (hieronder gedefinieerd) wordt beheerst door de servicevoorwaarden.

Door ons platform te gebruiken of anderszins uw acceptatie aan te geven (bijvoorbeeld, akkoord te gaan door in te loggen of in te loggen op uw account, te klikken op “Ik ga akkoord”, enz.), verklaart en garandeert u dat u de voorwaarden hebt gelezen, begrepen hebt, er mee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u ons platform niet bezoeken of gebruiken.

 

Videoboodschap

Via ons platform heeft u de mogelijkheid om gepersonaliseerde videoboodschap te kopen van bekende personen (“Influencer”). U kunt een aanvraag voor een gepersonaliseerde videoboodschap indienen bij een influencer via ons platform, ten behoeve van uzelf of een derde partij, die u identificeert als de ontvangende partij (“ontvanger”). Bij het indienen van een verzoek stemt u ermee in geen valse identiteit te gebruiken of valse informatie te verstrekken. U stemt ermee in ons platform niet te gebruiken als u eerder bent verwijderd of verbannen van ons platform.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de influencer naar eigen inzicht bepaalt hoe aan uw verzoek en aan de inhoud van de gemaakte Videoboodschap wordt voldaan (en uw verzoek mogelijk niet exact volgt). De influencer heeft maximaal zeven dagen (naar eigen invulling) om aan uw verzoek te voldoen of dit te weigeren. U kan een videoboodschap niet retourneren of ruilen en er worden geen terugbetalingen gedaan, tenzij de door u geboekte influencer niet binnen zeven dagen de videoboodschap oplevert. In dat geval krijgt u automatisch uw betaling geretourneerd. We behouden ons het recht voor om elk verzoek naar eigen inzicht te weigeren.

Afhankelijk van uw volledige betaling voor elke Videoboodschap die u aanvraagt, verleent de influencer u hierbij bepaalde rechten om de videoboodschap uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële en niet-promotionele doeleinden te gebruiken, onder voorbehoud van deze voorwaarden: een niet -exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, sublicentieerbare, herroepbare licentie om die videoboodschap te gebruiken, reproduceren, distribueren en openbaar weer te geven, in alle media, nu bekend of hierna uitgevonden (bijvoorbeeld op sociale mediaplatforms ). Videoboodschappen hebben een licentie en worden niet verkocht. U mag uw rechten op een videoboodschap niet verkopen of doorverkopen. U mag uw rechten op een Videoboodschap alleen in sublicentie geven voor zover dat nodig is om de videoboodschap te gebruiken zoals toegestaan onder deze voorwaarden (bijvoorbeeld delen met vrienden op een social media-platform, verzenden naar een ontvanger voor persoonlijke, niet- commerciële en niet-promotionele doeleinden die onder deze voorwaarden vallen). U mag een videoboodschap alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief de acceptabele gebruiksbeperkingen.

We kunnen de voorgaande licenties op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. We behouden ons het recht voor om een videoboodschap op elk gewenst moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te verwijderen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen verwachting van privacy hebt met betrekking tot een videoboodschap die door u wordt gevraagd of een inzending (hieronder gedefinieerd) die u maakt, en dat u geen verzoek of inzending indient die inbreuk maakt op de privacy of andere rechten van een derde partij. U stemt er mee in om geen afgeleide werken van een videoboodschap te bewerken, te wijzigen, aan te passen of aan te moedigen of derden te helpen dit te doen. Als u inbreuk maakt op bepalingen van deze Voorwaarden, wordt uw licentie om de videoboodschap te gebruiken beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën van de videoboodschap die u bezit of beheert verwijderen, inclusief op elk platform voor sociale media.

U kunt een account op ons platform maken. Bij het maken van een account stemt u ermee in geen valse identiteit te gebruiken of valse informatie te verstrekken, of het platform voor commercieel gewin te gebruiken. U stemt ermee in geen account aan te maken als u eerder bent verwijderd of verbannen van ons platform. Als we redelijkerwijs geloven dat u dit hebt gedaan, hebben we het recht om uw account en uw gebruik van enig deel van ons platform op te schorten of te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Platform-accountinformatie, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op of in verband met uw platformaccount en u stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang of gebruik van uw platformaccount. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden met betrekking tot ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw platformaccount.

 

Aanvullende voorwaarden

Sommige producten of diensten die via het platform worden aangeboden, kunnen aanvullende voorwaarden hebben (“Aanvullende voorwaarden”). Als er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, stellen we deze beschikbaar om te lezen in verband met dat product of die dienst. Door dat product of die dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de Aanvullende voorwaarden. Voor zover de Aanvullende voorwaarden in strijd zijn met een van deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden van toepassing tenzij anders vermeld in dergelijke Aanvullende Voorwaarden. Geschiktheid

Verklaringen en garanties: U verklaart en garandeert dat:

 1. U tenminste 13 jaar oud bent;
 2. het u niet door ons, of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, is verboden om enig aspect van ons platform te gebruiken of te openen;
 3. u voldoet aan alle toepasselijke voorwaarden van de externe betalingsprovider die u gebruikt op ons platform en u niet op een verboden lijst staat van de betreffende betalingsprovider;
 4. u (en elk account dat u heeft gemaakt of beheert) om welke reden dan ook niet eerder is verbannen of verwijderd van ons platform; en
 5. u geen veroordeelde zedendelinquent bent.

Vergoedingen en betaling

Vergoedingen.

De kosten voor een videoboodschap worden gespecificeerd op de boekingspagina op onze platform op het moment dat u uw verzoek indient. U stemt ermee in om alle verschuldigde bedragen te betalen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden op het moment dat u uw verzoek indient.

Betaling.

U kunt een videoboodschap aanvragen via het platform. De betaling dient voldaan te zijn alvorens de videoboodschap wordt opgenomen.

Alle betalingen dienen te worden gedaan in Euro’s.

Herroepingsrecht digitale inhoud.

Om de videoboodschap zo snel mogelijk aan u ter beschikking te stellen, leveren wij deze binnen 7 dagen. U gaat akkoord met de levering van de digitale inhoud tijdens de wettelijke bedenktermijn. Omdat de videoboodschap maatwerk is kunt u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Recht op ontbinding.

De influencer zal uw aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgen binnen de kaders van wat aanvaardbaar achten. U stemt ermee in dat de influencer in uw aangevraagde videoboodschap artistieke vrijheid heeft en tot op zekere hoogte af kan wijken van de boodschap in uw aanvraag. U stemt er mee in dat u afstand doet op uw recht op ontbinding.

Eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat de rechten van elke videoboodschap eigendom zijn van de influencer die deze heeft gemaakt.

Wij of onze licentiegevers bezitten alle rechten, titels en belangen in en om: (i) ons platform en het ‘uiterlijk’ van onze platform, inclusief alle software, ideeën, processen, gegevens, tekst, media en andere beschikbare inhoud op onze platform; en (ii) onze handelsmerken, logo’s en merkelementen (“Merken”). Ons platform, videoboodschappen en merken zijn elk beschermd door Nederlandse en internationale wetgeving. U mag geen enkel deel van de HTML / CSS, JavaScript, visuele ontwerpelementen of concepten dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U verleent ons hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, onbeperkte, wereldwijde, sublicentieerbare, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie, op elke manier en in alle media, nu bekend of hierna uitgevonden (inclusief sociale mediaplatforms), om het volgende te gebruiken, reproduceren, in licentie te geven, te distribueren, te wijzigen, aan te passen, opnieuw te formatteren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, afgeleide werken van te maken en anderszins te gebruiken voor het uitvoeren en aanbieden van ons platform, het ontwikkelen en het verbeteren van onze producten en diensten, en reclame, marketing en het promoten van ons platform en onze producten en diensten: (i) elk verzoek (video, tekst of anderszins) dat u doet aan een influencer, inclusief informatie over een ontvanger; en (ii) elke inzending die u doet aan Videoboodschap.VIP, hetzij via ons platform, een social media-platform of een website van derden, of anderszins, inclusief een reactievideo, idee, intellectueel eigendom, publiciteitsrechten, feedback (hieronder gedefinieerd), beoordeling, foto, video, e-mail, tekst, bericht of andere communicatie, ongeacht of deze betrekking heeft op u of een derde partij ((i) en (ii) elk, afzonderlijk en gezamenlijk, een ‘Inzending’). U verklaart en garandeert dat u: (i) alle rechten op een inzending bezit; of (ii) alle benodigde rechten heeft, inclusief met betrekking tot een derde partij die heeft bijgedragen aan, is opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in een Inzending, om ons de voorgaande rechten te verlenen. U zult geen Inzending doen die vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk is en geen Inzending bevat of bevat informatie die u niet het recht hebt om te onthullen of die u of een Ontvanger niet wenst te worden bekendgemaakt. Videoboodschap.VIP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van een Inzending, inclusief persoonlijke informatie van, of toebehorend aan, u of een derde partij.

We kunnen om welke reden dan ook een Inzending weigeren, of weigeren te verzenden, of weigeren een Inzending van ons platform te verwijderen. Verder behouden we ons het recht voor om te beslissen of een Inzending deze Voorwaarden schendt en kunnen we op elk moment, zonder kennisgeving aan u en naar eigen inzicht, uw Inzending verwijderen, u blokkeren van ons platform, uw toegang beëindigen of andere passende actie ondernemen wegens schending van deze voorwaarden.

Videoboodschap.VIP wil de mogelijkheid van toekomstige misverstanden vermijden wanneer projecten die door ons, onze medewerkers of onze aannemers zijn ontwikkeld, vergelijkbaar lijken met uw inzending. Als uw inzending bestaat uit ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal met betrekking tot ons bedrijf (individueel en gezamenlijk, “Feedback”), erkent en stemt u ermee in dat u die feedback op eigen risico indient en dat Videoboodschap.VIP geen verplichting (inclusief geen verplichting tot vertrouwelijkheid of privacy) met betrekking tot die Feedback, en u verleent Videoboodschap.VIP een niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, onbeperkte, wereldwijde, sublicentie, eeuwigdurend en onherroepelijke licentie, op alle mogelijke manieren en media, nu bekend of hierna uitgevonden, om te reproduceren, in licentie te geven, te distribueren, te wijzigen, aan te passen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, afgeleide werken te maken van (bijvoorbeeld vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen) en anderszins op enigerlei wijze (inclusief commercieel) alle Feedback gebruiken en exploiteren.

U doet hierbij afstand van morele rechten die u mogelijk heeft in een Inzending, inclusief Feedback.

Aanvaardbaar gebruik van onze platform

Uw verantwoordelijkheden: u bent verantwoordelijk voor uw gebruik van elke Videoboodschap, uw siteaccount, ons platform en elke inzending. Ons doel is om een positieve, nuttige en veilige gebruikerservaring te creëren. Om dit doel te promoten, verbieden we bepaalde soorten gedrag die schadelijk kunnen zijn. U verklaart en garandeert dat: (i) u het gebruik van Videoboodschap niet zult gebruiken of autoriseren voor andere doeleinden dan de persoonlijke, niet-commerciële en niet-promotionele doeleinden en (ii) bij het gebruik van een Videoboodschap, uw platformaccount en ons platform, en bij het indienen van een inzending, zult u geen:

 • wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel overtreden;
 • inbreuk maken op, of misbruik maken van de intellectuele eigendom, privacy, publiciteit, morele of andere wettelijke rechten van derden;
 • actie ondernemen die iets doet, plaatst, deelt of communiceert wat aanzet of aanmoedigt tot actie die, expliciet of impliciet: illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, racistisch, denigrerend, schadelijk voor elke reputatie, pornografisch, onfatsoenlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is;
 • reclame of commerciële communicatie, inclusief spam, of andere ongevraagde of ongeautoriseerde communicatie sturen;
 • activiteiten bezigen met als doel het bespieden of oogsten van gegevens, of software gebruiken, inclusief spyware, ontworpen om gegevens van ons platform te verzamelen, inclusief gegevens van elke gebruiker van ons platform;
 • virussen versturen of op andere wijze overdragen, andere computerinstructies of technologische middelen inzetten die bedoeld zijn om het gebruik van computers of gerelateerde systemen te verstoren, beschadigen of vernietigen;
 • derden stalken, lastigvallen, bedreigen of schaden;
 • onjuiste informatie over uzelf verstrekken, of zich voordoen als een derde;
 • deelname plegen aan frauduleuze of illegale activiteiten, waaronder phishing, witwassen van geld of fraude;
 • middel(en) gebruiken om enig deel van ons platform te “scrapen” of te automatisch, of regelmatig te doorzoeken;
 • activiteiten ontplooien om te proberen om het met welke technologische maatregel die door ons, een van onze providers of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) is geïmplementeerd om ons, ons platform, gebruikers, ontvangers of andere derde partij te omzeilen;
 • toegang tot ons platform om informatie te verkrijgen om een vergelijkbare of concurrerende website, applicatie of service te bouwen;
 • pogingen ondernemen de software of andere onderliggende code die wordt gebruikt om ons platform te leveren, te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren; of
 • een derde partij bepleiten, assisteren, aanmoedigen of helpen bij het doen van een van de voorgaande.

Onderzoeken

U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet verplicht zijn om de toegang tot of het gebruik van ons platform door u of derden te controleren (inclusief het bewaken van

Videoboodschap.VIP Video, Influencer Content, aanvragen of feedback), maar we hebben het recht om dit te doen om ons platform, dit beleid of onze voorwaarden te handhaven. Ook om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of ander juridisch, administratief of regelgevend verzoek, proces, etc. Auteursrecht en intellectueel eigendomsbeleid

Beëindigingsbeleid: als we vaststellen dat u herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, kunnen we uw toegang tot ons platform beëindigen en naar eigen inzicht andere passende maatregelen nemen.

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act: we reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht en beëindigen de toegang tot ons platform voor herhaalde inbreukmakers. Als u van mening bent dat uw materiaal is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan de volgende informatie door naar de onderstaande auteursrechtenagent:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het werk waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt;
 • een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt en verzoekt om verwijdering, samen met informatie over waar het zich bevindt;
 • een verklaring dat u “te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.”;
 • een elektronische of fysieke handtekening van de auteursrechthebbende (of een persoon die bevoegd is om voor de auteursrechteigenaar te handelen); en
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende te handelen.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie en andere gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Door ons platform te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Inhoud en interacties van derden

Ons platform kan functies en functionaliteiten bevatten die kunnen verwijzen naar of toegang bieden tot inhoud van derden, inclusief Videoboodschappen, die volledig onafhankelijk van ons is, inclusief websites, platforms, mappen, servers, netwerken, systemen, informatie, databases, applicaties, software, programma’s, producten of diensten en internet in het algemeen. Uw interacties met derde partijen, inclusief gebruikers en influencers, die op of via ons platform worden gevonden, zijn uitsluitend tussen u en de derde partij; Videoboodschap.VIP kan echter naar eigen inzicht tussenbeide komen in elk geschil en u zult redelijkerwijs samenwerken met Videoboodschap.VIP als dit het geval is. U moet elk onderzoek doen dat u nodig of passend acht voordat u doorgaat met de interactie.

U stemt ermee in geen contact te maken met of interactie te hebben met een influencer, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan via ons platform. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden van welke aard of aard dan ook die het gevolg zijn van een dergelijke interactie. U stelt hierbij elke Videoboodschap.VIP -partij (hieronder gedefinieerd) vrij van claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijk en indirect) van welke aard of aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onverwacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op enige wijze gerelateerd aan dergelijke geschillen of ons platform.

Van tijd tot tijd kan een liefdadigheidsinstelling worden geïdentificeerd op de boekingspagina van een influencer of worden geassocieerd met de influencer elders op ons platform (“liefdadigheidsinstelling”). De boekingspagina van de influencer kan bijvoorbeeld aangeven dat alle of een deel van de inkomsten van de influencer uit een Videoboodschap aan het goede doel worden gegeven. Al dergelijke afspraken worden strikt gemaakt tussen de influencer en het goede doel. Videoboodschap.VIP is geen sponsor van en onderschrijft de liefdadigheidsinstelling niet en is geen commerciële deelpartij met betrekking tot dergelijke regelingen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door Videoboodschap.VIP). Tenzij uitdrukkelijk vermeld, heeft Videoboodschap.VIP geen controle over en geeft geen garanties over het goede doel of enige schenking aan het goede doel.

Links

Ons platform kan links bevatten naar sociale mediaplatforms of websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) de link niet betekent dat wij het platform of de website onderschrijven of ermee zijn verbonden; en (b) wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden met betrekking tot uw gebruik van het platform of de website. Lees altijd eerst de algemene voorwaarden en het privacybeleid van het platform of de website voordat u deze gebruikt. Wijzigingen aan ons platform

We verbeteren en updaten ons platform vaak. U erkent en stemt ermee in dat we elk aspect van ons platform op elk gewenst moment kunnen wijzigen of beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u.

Beëindiging en voorbehoud van rechten

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van ons platform. U kunt uw platformaccount op elk gewenst moment annuleren door contact met ons op te nemen via info@videoboodschap.vip. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht de toegang tot ons platform te beëindigen voor elke persoon, inclusief u, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om ons platform te gebruiken automatisch beëindigd. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Videoboodschap.VIP en dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, directeuren, aandeelhouders, agenten, partners en licentiegevers (elk een ” Videoboodschap.VIP -partij” en gezamenlijk ” Videoboodschap.VIP -partijen”) en ” Videoboodschap.VIP -partijen” te vrijwaren en te verdedigen tegen en tegen alle claims, kosten, procedures, eisen, verliezen, schade en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) van welke aard of aard dan ook, die voortvloeien uit, of verband houden met: (a) elke feitelijke of vermeende schending van deze Voorwaarden door u of iemand die uw Platform-account gebruikt; (b) enige daadwerkelijke of vermeende schending van wetten of voorschriften of schending van rechten van derden door u of iemand die uw Platform-account gebruikt; (c) uw nalatigheid, wangedrag of fraude; (d) elke inzending; (e) enige actie of inactiviteit door u of iemand die namens u handelt; of (f) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot uw gebruik van ons platform. Videoboodschap.VIP heeft het recht om de door u te betalen raadsman te selecteren in verband met enige schadevergoeding door u. U zult redelijkerwijs met ons samenwerken in verband met eventuele schadevergoedingszaken.

 

Disclaimer

U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van Videoboodschap.VIP op eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen zowel het platform als de influencers alle garanties, voorwaarden en verklaringen van welke aard dan ook, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins af, inclusief die met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk en die voortkomen uit natuurlijk handelen of gebruik van handel.

Videoboodschappen.VIP kan geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud die beschikbaar is op of via ons platform of de inhoud van een sociaal mediaplatform of een website van derden die is gekoppeld aan of geïntegreerd met ons platform. U erkent en stemt ermee in dat Videoboodschappen.VIP en de influencers niet aansprakelijk zijn voor: (i) fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel, materiële schade of andere schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van ons platform; (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers, persoonlijke informatie of gebruikersgegevens; (iv) een onderbreking van de verzending naar of van ons platform; (v) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die op of via ons platform kunnen worden overgedragen; of (vi) schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van inhoud die via ons platform is geplaatst of gedeeld.

U erkent en stemt ermee in dat alle materiaal of informatie gedownload of anderszins verkregen via ons platform, inclusief elke Videoboodschap, op eigen risico wordt gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of in verband daarmee. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via ons platform, inclusief via een Videoboodschap, creëert een garantie die niet uitdrukkelijk door ons is gegeven.

U erkent en stemt ermee in dat wanneer u ons platform gebruikt, u wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen en dat Videoboodschap.VIP niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid, wettigheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk, of intimiderend is, en u stemt ermee in af te zien van en af te zien van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen enige Videoboodschap.VIP-partij met respect daarvoor.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent en stemt u ermee in dat geen enkele Videoboodschap.VIP-partij aansprakelijk is jegens u of een derde voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade (inclusief winstderving, of derving van inkomsten) of voor de kosten voor het verkrijgen van vervangende producten, voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, ongeacht de oorzaak, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een claim op basis van contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins en of Videoboodschap.VIP al dan niet is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is onze totale cumulatieve aansprakelijkheid jegens u of een derde partij onder deze Voorwaarden, van alle oorzaken van actie en alle theorieën van aansprakelijkheid, beperkt tot en zal niet hoger zijn dan de kosten die Videoboodschap.VIP daadwerkelijk van u heeft ontvangen gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de claim die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid.

Bepaalde rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe. Als die wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovengenoemde uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

U stemt ermee in dat de hierboven uiteengezette beperkingen van schadevergoeding fundamentele elementen zijn van de basis van de overeenkomst tussen Videoboodschap.VIP en u.